Bevar
Dramstadbukta

Nei til ny monsterkai og steinknusing i strandidyll

Dette er saken: 

I forbindelse med ny kommuneplan i Asker foreligger det et forslag fra Svelviksand A/S om å etablere en industrihavn med ny monsterkai (betong, 30x90 meter) på en flere kilometer lang strand i Dramstadbukta, en vakker og lun bukt på nordsiden av Verket i Drammensfjorden. Bukta er yndet rekreasjonsområde for befolkningen både i Asker og Svelvik og en populær havn for fritidsbåter. Et lokalsamfunn med fastboende på Verket er nærmeste nabo i sør og Svelvik over sundet i vest.

Formålet med en ny kai er å muliggjøre sjøtransport av steinmasser for bearbeiding/ knusing og videre transport av disse massene. Dette er en radikalt ny virksomhet for sandtaket, som hittil har basert sin drift på uttak av stedlig sand og stein. Forslaget forutsetter betydelige inngrep i strandsonen og en rekke andre ulemper i form av støv, støy og påregnelig økt bruk av veinettet, da også Svelviksand uttaler at det er urealistisk at alt skal komme sjøveien. En risiko- og sårbarhetsanalyse foretatt av kommunen selv viser betydelig uavklart risiko.

Planarbeidet er inne i en kritisk fase. Etter bestilling fra formannskapet har Kommunedirektøren bearbeidet forslaget og sendt saken på ny høring med frist 5. mai. Kommunestyret skal ta endelig stilling til saken 13 juni.

En ny industrihavn vil fullstendig ødelegge Dramstadbukta i uoverskuelig fremtid. Dette blir et kritisk veiskille for befolkningen på Verket og Klokkarstua, samt alle dem som har nytt godt av rekreasjon og friluftsliv i Dramstadbukta. Det er nå du kan påvirke!