Bevar
Dramstadbukta

Nei til ny monsterkai og steinknusing i strandidyll

Dette er saken: 

I forbindelse med ny kommuneplan i Asker 2022/2023 forelå det et forslag fra Svelviksand A/S om å etablere en industrihavn med ny monsterkai (betong, 30x90 meter) på en flere kilometer lang strand i Dramstadbukta, en vakker og lun bukt på nordsiden av Verket i Drammensfjorden. Bukta er yndet rekreasjonsområde for befolkningen både i Asker og Svelvik og en populær havn for fritidsbåter. Et lokalsamfunn med fastboende på Verket er nærmeste nabo i sør og Svelvik over sundet i vest.

Formålet med en ny kai skulle være å muliggjøre sjøtransport av steinmasser for bearbeiding/ knusing og videre transport av disse massene. Dette ville være en radikalt ny virksomhet for sandtaket, som hittil har basert sin drift på uttak av stedlig sand og stein. Et slikt tiltak ville forutsette betydelige inngrep i strandsonen og en rekke andre ulemper i form av støv, støy og påregnelig økt bruk av veinettet, da også Svelviksand uttalte at det ville være urealistisk at alt skulle komme sjøveien. En risiko- og sårbarhetsanalyse foretatt av kommunen selv viste betydelig uavklart risiko.

Et enstemmig kommunestyre gikk i mot forslaget, og det ble derfor ikke tatt inn i kommuneplanen våren 2023. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en omfattende mulighetsstudie for området.

En ny industrihavn ville fullstendig ødelagt Dramstadbukta i uoverskuelig fremtid. Dette ble et kritisk veiskille for befolkningen på Verket og Klokkarstua, samt alle dem som har nytt godt av rekreasjon og friluftsliv i Dramstadbukta. Det hjalp å påvirke! Foreningen Bevar Dramstadbukta vil fortsette arbeidet for en god utvikling av dette området i årene som kommer.